Dla akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 5 § 5 ustawy Kodeksu spółek handlowych spółka akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej i zamieszczania na tejże stronie, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. Wobec powyższego w zakładce „Dla Akcjonariuszy” będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące dokumentów Spółki, w tym procesu dematerializacji akcji.

Jednocześnie informujemy, że poniżej znajduje się klauzula informacyjna dla akcjonariuszy TOP S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych ( RODO ).

Tektura Opakowania Papier Spółka Akcyjna ul. Katowicka 182, 43- 100 Tychy
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000068512, NIP 646-032-39-66, REGON 272583717, wysokość kapitału zakładowego: 20.610.750,00 złotych , opłacony w całości.


Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy TOP S.A.:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:
Współadministratorami Twoich danych osobowych są Tektura Opakowania Papier S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Katowickiej 182 wpisana do Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000068512, posiadająca nr NIP:6460323966, REGON: 272583717, oraz Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. Z O.O. z siedzibą w Tychach, przy ul. Katowickiej 182 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162520, posiadająca nr NIP: 6462379497, REGON:276165046.
Kontakt z Administratorami danych osobowych – iod@topsa.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Biuro rachunkowe
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zlecenia.